รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัย วาระ 2563-2565 <script>alert("XSS");</script>

Primary tabs

หมายเลข คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงานประจำ ข้อมูลผู้สมัคร
1 นายแพทย์ กวิน อิสริยะโอภาส รพ ตำรวจ ข้อมูลผู้สมัคร
2 แพทย์หญิง ดวงฤทัย โนวฤทธิ์ โรงพยาบาลตำรวจ ข้อมูลผู้สมัคร
3 แพทย์หญิง นพมณี ตันติเวทเรืองเดช โรงพยาบาลราชวิถี ข้อมูลผู้สมัคร
4 นายแพทย์ ชัชวาลย์ จันทะเพชร ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ข้อมูลผู้สมัคร
5 นายแพทย์ สุรจิต สุนทรธรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ข้อมูลผู้สมัคร
6 นายแพทย์ เอนกชัย ดกพฤกษ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูลผู้สมัคร
7 นายแพทย์ พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ข้อมูลผู้สมัคร
8 แพทย์หญิง รพีพร โรจน์แสงเรือง คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ข้อมูลผู้สมัคร
9 นายแพทย์ สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ข้อมูลผู้สมัคร
10 นายแพทย์ บวร วิทยชำนาญกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ข้อมูลผู้สมัคร
11 นายแพทย์ สุธี อินทรชาติ สนพ. สสน. สป. ข้อมูลผู้สมัคร
12 นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ข้อมูลผู้สมัคร
13 นายแพทย์ นภัสถ์ รัตนวงศา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ข้อมูลผู้สมัคร
14 นายแพทย์ ครองวงศ์ มุสิกถาวร แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ข้อมูลผู้สมัคร
15 นายแพทย์ ปริวัฒน์ ภู่เงิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลผู้สมัคร
16 นายแพทย์ ภานุวงส์ แสนสำราญใจ รพ.ชลบุรี ข้อมูลผู้สมัคร
17 นายแพทย์ ประกิจ สาระเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ข้อมูลผู้สมัคร
18 นายแพทย์ อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูลผู้สมัคร
19 แพทย์หญิง ศรีสกุล ทิพย์กมล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ข้อมูลผู้สมัคร
20 แพทย์หญิง ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ข้อมูลผู้สมัคร
21 แพทย์หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ข้อมูลผู้สมัคร
22 แพทย์หญิง ทิพา ชาคร ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ข้อมูลผู้สมัคร
23 แพทย์หญิง จิราภรณ์ ศรีอ่อน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ข้อมูลผู้สมัคร