7 นายแพทย์ พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
7
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์
อายุ: 
45ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
23050
คุณวุฒิ: 
  1. แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. วุฒิบัตรเวชบำบัดวิกฤติ สาขาเวชบำบัดวิกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ตำแหน่ง: 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ผลงานสำคัญ: 

1.ผลักดันหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในเรื่อง emergency ultrasound
และเวชบำบัดวิกฤติ
2.ริเริ่มและจัดงานประชุมวิชาการประจำปีของเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3.จัดทำและร่วมให้การฝึกอบรม DMERT ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
4.ริเริ่ม Thailand National Safty Goal « SIMPLE »
5.ผู้พัฒนา Thailand Emergency Medical Service Accréditation « TEMSA »

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

1.ผลักดันและส่งเสริมให้งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินไทย ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
2.สร้างภาคีเครือข่าย ทั้งในราชวิทยาลัยต่างๆ และสมาคมวิชาชีพ เพื่อให้งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้รับการยอมรับในวงกว้าง และแก้ปัญหาของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3.ส่งเสริมการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัยของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน