8 แพทย์หญิง รพีพร โรจน์แสงเรือง

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
8
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
รพีพร โรจน์แสงเรือง
อายุ: 
53ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
16779
คุณวุฒิ: 

วุฒิบัตร               วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( 2536 – 2539 )วุฒิบัตรเฉพาะทาง               วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล( 2542 – 2544 )

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ตำแหน่ง: 
อาจารย์
ผลงานสำคัญ: 

1.บรรณาธิการ หนังสืองานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี 2548-25522.บรรณาธิการ จดหมายข่าวทางวิชาการประจำเดือนของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี 2547- 25483.เลขานุการสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยระหว่างปีพศ.2549- 25514.ได้รับรางวัลชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาผลของการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด non invasive กับผู้ป่วยหัวใจวายชนิดเฉียบพลันในห้องฉุกเฉินรพ.รามาธิบดี ( A Prospective, randomized trial of non invasive ventilator in acute congestive heart failure; The experience in Ramathibodi emergency department)เมื่อปีพศ.2552

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ช่วยกันพัฒนาER ไทยให้ก้าวทันนานาชาติ