17 นายแพทย์ ประกิจ สาระเทพ

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
17
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
ประกิจ สาระเทพ
อายุ: 
39ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
31281
คุณวุฒิ: 

วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ 2553 เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา ปี 2560

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผลงานสำคัญ: 
 • เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพและตรวจสอบชดเชยค่าบริการ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2554 – ปัจจุบัน
 • เป็นคณะกรรมการ ในการแข่งขัน International Medical Rally ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร DMAT ในหลักสูตร Advance DMAT เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นิเทศงานระดับกระทรวง ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ และการพัฒนาระบบส่งต่อ (Referral system) ของเขตตรวจราชที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข
 • เป็นคณะทำงาน Incident Command System (ICS) Lessons Learned Conference (LLC)
 • เป็นประธานคณะกรรมการ คณะทำงานจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • เป็นคณะกรรมการระบบงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 11
 • เป็นคณะทำงานในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ
 • เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์การสาธารณสุขทางทะเล พ.ศ.2561-2564
 • เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขทางทะเลแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการ Service plan สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 11
 • เลขานุการ คณะกรรมการ Service plan สาขาสาธารณสุขทางทะเล เขตสุขภาพที่ 11
 • วิทยากรจังหวัดต้นแบบ Incident Command System สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • เลขานุการ กลุ่มประสานงานและเลขานุการ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ยินดีที่จะเป็นตัวเชื่อมองค์ความรู้และการปฏิบัติด้านเวชศ่าตร์ฉุกเฉิน ในส่วนวิชาการ ส่วนปฏิบัติการ เพื่อไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายในระดับประเทศ