9 นายแพทย์ สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
9
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล
อายุ: 
37ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
35566
คุณวุฒิ: 
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • Emergency Ultrasound Research Fellowship at Mount Sinai Hospital
สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่ง: 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานสำคัญ: 

อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ชื่อกลุ่ม: แพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล

วิสัยทัศน์: วิชาการนำหน้า วิจัยนำทาง สร้างสรรค์ EP happy life ก้าวไกลสู่สากล

นโยบายของกลุ่ม:

 1. ส่งเสริมให้สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ในระดับชาติและสากล
 2. ส่งเสริมศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นผู้นำทางบริการ วิทยาการ การวิจัยและนวัตกรรมในวงการแพทย์
 3. ส่งเสริมให้แพทย์ฉุกเฉินเป็นที่พึ่ง ทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
 4. เป็นตัวแทนสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมและพิทักษ์สิทธิ์ของแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเหมาะสม
 5. สร้างเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉินทั้งประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านบริการ วิจัย วิชาการที่จำเป็นและการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก
 6. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ฉุกเฉินให้มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมากขึ้น ตลอดจนการศึกษาต่อในต่างประเทศตามความเหมาะสม
 7. ส่งเสริมให้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรแพทย์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ
 8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการ
 9. ดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงาม จริยธรรมและความยั่งยืนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย