14 นายแพทย์ ครองวงศ์ มุสิกถาวร

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
14
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
ครองวงศ์ มุสิกถาวร
อายุ: 
43ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
25435
คุณวุฒิ: 

พ.ศ. 2542 - ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2547 - วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2547 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2551– อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2549 – อาจารย์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พ.ศ. 2557 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พ.ศ. 2561 – รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตำแหน่ง: 
รักษาการณ์หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานสำคัญ: 

- รักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์- ประธานคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วย (Patient care team, PCT) ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์- Principal author and co-author of 12 publications (9 indexed in Pubmed)

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ชื่อกลุ่ม: แพทย์ฉุกเฉินก้าวไกลวิสัยทัศน์:  วิชาการนำหน้า วิจัยนำทาง สร้างสรรค์ EP happy life ก้าวไกลสู่สากลนโยบายของกลุ่ม:  

  1. ส่งเสริมให้สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ในระดับชาติและสากล
  2. ส่งเสริมศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นผู้นำทางบริการ วิทยาการ การวิจัยและนวัตกรรมในวงการแพทย์
  3. ส่งเสริมให้แพทย์ฉุกเฉินเป็นที่พึ่ง ทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
  4. เป็นตัวแทนสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมและพิทักษ์สิทธิ์ของแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเหมาะสม
  5. สร้างเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉินทั้งประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านบริการ วิจัย วิชาการที่จำเป็นและการช่วเหลือกันระหว่างสมาชิก
  6. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ฉุกเฉินให้มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมากขึ้น ตลอดจนการศึกษาต่อในต่างประเทศตามความเหมาะสม
  7. ส่งเสริมให้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรแพทย์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ
  8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  ในด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการ
  9. ดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงาม จริยธรรมและความยั่งยืนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย