6 นายแพทย์ เอนกชัย ดกพฤกษ์

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
6
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
เอนกชัย ดกพฤกษ์
อายุ: 
34ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
42491
คุณวุฒิ: 

พ.ศ.2554 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.2557 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

พ.ศ.2558 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล(MINI MBA IN HEALTH) รุ่นที่ 33 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2559 Advance Disaster Life Support National Disaster Life Support Foundation, USA ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี

พ.ศ.2561 ACLS Instructor คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต

พ.ศ.2562 ประกาศนียบัตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน(Thai Medical Director Instructor)

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่ง: 
อาจารย์แพทย์
ผลงานสำคัญ: 

พ.ศ.2558-2562 หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

พ.ศ.2560-2561 หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

พ.ศ.2561- ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

พ.ศ. 2559 คณะทำงานและวิทยากรระบบการบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ (Public Health Emergency Incident Command System : PHEICS) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

พ.ศ.2562- ปัจจุบัน คณะทำงานตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”