20 แพทย์หญิง ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
20
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล
อายุ: 
41ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
28347
คุณวุฒิ: 

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 Clinical fellowship in Doctorheli, Japan

พฤศจิกายน 2557 – ตุลาคม 2558 Research fellowship in Disaster medicine, USA

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ตำแหน่ง: 
รักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานสำคัญ: 

กรรมการสถาบันฝึกอบรมวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย คณะทำงานจัดตั้งแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ชื่อกลุ่ม: แพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล

วิสัยทัศน์: วิชาการนำหน้า วิจัยนำทาง สร้างสรรค์ EP happy life ก้าวไกลสู่สากล

นโยบายของกลุ่ม:

  1. ส่งเสริมให้สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ในระดับชาติและสากล

  2. ส่งเสริมศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นผู้นำทางบริการ วิทยาการ การวิจัยและนวัตกรรมในวงการแพทย์

  3. ส่งเสริมให้แพทย์ฉุกเฉินเป็นที่พึ่งทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน

  4. เป็นตัวแทนสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมและพิทักษ์สิทธิ์ของแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเหมาะสม

  5. สร้างเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉินทั้งประเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านบริการ วิจัย วิชาการที่จำเป็นและการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก

  6. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ฉุกเฉินให้มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมากขึ้นตลอดจนการศึกษาต่อในต่างประเทศตามความเหมาะสม

  7. ส่งเสริมให้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมีกิจกรรมร่วมกับองค์กรแพทย์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ

  8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการ

  9. ดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงาม จริยธรรมและความยั่งยืนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย