คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

  •  
  • 1 of 18

คู่มือการสอบสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ปีการสอบ 2566

ประกาศสมัครสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติ อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นอกโรงพยาบาล ปีการสอบ 2566

การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

[updated 28 พ.ค. 2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ] ประกาศการสอบภาคทฤษฎี (MCQ) เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2566

ประกาศ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบหนังสืออนุมัติ อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำปี 2566

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Prehospital care fellowship) พ.ศ. 2565

Emergency medical Toxicology course 2023

ขั้นตอนการเข้าฝึกอบรม EMTox2023

  1. หลักสูตรเพื่อแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ธันวาคม2565 ผ่านระบบ Learn.logroll07.com -

Pages