5 นายแพทย์ สุรจิต สุนทรธรรม

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
5
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
สุรจิต สุนทรธรรม
อายุ: 
59ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
วิทยาลัยแพทยศาศตร์พระมงกุฎเกล้า
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
13574
คุณวุฒิ: 
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
 • ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ศึกษาต่อในสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชพิษวิทยา ณ Medical College of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการศาลปกครองรับรอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ตำแหน่ง: 
รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ผลงานสำคัญ: 

งานในปัจจุบัน

 • กรรมการแพทยสภา และกรรมการผู้แทนแพทยสภาในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
 • เลขานุการและอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน, รองประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งานในอดีต

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพ/ติดยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • ประธานบริหาร วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
 • กรรมการนโยบายโครงการพัฒนาแนวทางการบริการสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • กรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนากฎการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโครงการชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 • อนุกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนด้านบุคลากร การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในบริการตติยภูมิและเครือข่ายควบคุมการบาดเจ็บแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
 • คณะทำงานศึกษาอนาคตการสาธารณสุข ด้านระบบบริการ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการวิชาการ โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • หัวหน้าคณะวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบเวชบริการฉุกเฉินในประเทศไทย ได้รับพระราชทานทุนวิจัยทางการแพทย์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล” พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒
นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเวชกรรมฉุกเฉิน ทั้งการบริบาลเวชกรรม การศึกษาฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา ให้ทัดเทียมสาขาต่างๆ ในวิชาชีพเวชกรรมทั้งในประเทศ และนานาอารยประเทศ