12 นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
12
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
อายุ: 
34ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
39864
คุณวุฒิ: 

พ.ศ. 2553 สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2557 สำเร็จวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2560 Knowledge Co-creation Program for the project for strengthening the ASEAN regional capacity on disaster health management จัดโดย Japan International Co-operation agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2560 อบรมและสังเกตการณ์การปฏิบัติการด้านะบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ประเทศฝรั่งเศส Samu Des Hauts- De - Seine เมือง Garches ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. 2561 หลักสูตรการประสานงานและสั่งการทางการแพทย์และสาธารณสุขใน สถานการณ์อุบัติภัยหมู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2562 อบรมหลักสูตร Emergency medical team co-ordination ขององค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานสำคัญ: 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน คณะทำงานภายใต้โครงการ The project for strengthening the ASEAN regional capacity on disaster health management สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน คณะทำงานพัฒนาเครื่องมือประสานความร่วมมือในการตอบสนองสาธารณภัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศอาเซียน

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ชื่อกลุ่ม: แพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล

วิสัยทัศน์: วิชาการนำหน้า วิจัยนำทาง สร้างสรรค์ EP happy life ก้าวไกลสู่สากล

นโยบายของกลุ่ม:

  1. ส่งเสริมให้สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ในระดับชาติและสากล

  2. ส่งเสริมศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นผู้นำทางบริการ วิทยาการ การวิจัยและนวัตกรรมในวงการแพทย์

  3. ส่งเสริมให้แพทย์ฉุกเฉินเป็นที่พึ่ง ทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน

  4. เป็นตัวแทนสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมและพิทักษ์สิทธิ์ของแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเหมาะสม

  5. สร้างเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉินทั้งประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านบริการ วิจัย วิชาการที่จำเป็นและการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก

  6. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ฉุกเฉินให้มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมากขึ้น ตลอดจนการศึกษาต่อในต่างประเทศตามความเหมาะสม

  7. ส่งเสริมให้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรแพทย์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ

  8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการ

  9. ดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงาม จริยธรรมและความยั่งยืนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย