19 แพทย์หญิง ศรีสกุล ทิพย์กมล

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
19
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
ศรีสกุล ทิพย์กมล
อายุ: 
41ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
27997
คุณวุฒิ: 
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Director และ Instructor คอร์ส ACLS ของ TRC
 • Director และ Instructor คอร์ส BLS ของ TRC
 • Instructor คอร์ส PALS ของ TRC
สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ตำแหน่ง: 
แพทย์เวชศาตร์ฉุกเฉิน
ผลงานสำคัญ: 

-เป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินรุ่นแรกๆของประเทศที่คอยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาน้องๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน -เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้สสจ.เชียงใหม่

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ชื่อกลุ่ม: แพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล

วิสัยทัศน์: วิชาการนำหน้า วิจัยนำทาง สร้างสรรค์ EP happy life ก้าวไกลสู่สากล

นโยบายของกลุ่ม:

 1. ส่งเสริมให้สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ในระดับชาติและสากล

 2. ส่งเสริมศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นผู้นำทางบริการ วิทยาการ การวิจัยและนวัตกรรมในวงการแพทย์

 3. ส่งเสริมให้แพทย์ฉุกเฉินเป็นที่พึ่ง ทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน

 4. เป็นตัวแทนสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมและพิทักษ์สิทธิ์ของแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเหมาะสม

 5. สร้างเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉินทั้งประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านบริการ วิจัย วิชาการที่จำเป็นและการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก

 6. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ฉุกเฉินให้มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมากขึ้น ตลอดจนการศึกษาต่อในต่างประเทศตามความเหมาะสม

 7. ส่งเสริมให้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรแพทย์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ

 8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการ

 9. ดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงาม จริยธรรมและความยั่งยืนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย