1 นายแพทย์ กวิน อิสริยะโอภาส

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
1
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
กวิน อิสริยะโอภาส
อายุ: 
38ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
รพ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
32003
คุณวุฒิ: 
 1. ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 3. วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
 4. ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
 5. PALS ACLS EmTox instructor
สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
รพ ตำรวจ
ตำแหน่ง: 
พันตำรวจโท นายแพทย์สัญญาบัตร 3
ผลงานสำคัญ: 

ประสบการณ์ด้านการสอน

 1. อาจารย์พิเศษ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอนนิสิตแพทย์ปี 6 พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
 2. อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลตำรวจ สอนแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 2 และ 3 พ.ศ 2558- ปัจจุบัน
 3. อาจารย์พิเศษ แพทย์สาขาพิษวิทยา ศูนย์พิษรามา โรงพยาบาลรามาธิบดี สอนแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ 2561- ปัจจุบัน

ผลงานทางวิชาการ

 1. Poster presentation 17th Annual Scientific Congress of Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT2018) เรื่อง Acetaminophen-induced Methemoglobinemia and hemolytic anemia in patients with G6PD deficiency at Bali Indonesia
 2. Poster presentation 15th Annual Scientific Congress of Pacific Association of Medical Toxicology (APAMT2016) เรื่อง Short-term Efficacy of Methylene Blue in Severe Distributive Shock at Singapore
 3. เป็นผู้เขียนบทความเรื่อง Acetone เรื่อง Chloroform เรื่อง Toluene และเรื่อง Mescaline ตีพิมพ์ในหนังสือรายงานองค์ความรู้พิษวิทยาของยาเสพติดและยาอันตรายที่มีการนำมาใช้ในทางที่ผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เมื่อ ปี พ.ศ. 2562
 4. เป็นผู้เขียนบทความเรื่องButaiene และเรื่อง Hydrogen peroxide ในหนังสือการรักษาภาวะพิษสารเคมี 2ของโรงพยาบาลระยองและศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ ปี พ.ศ. 2562
นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบาย : ส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน