23 แพทย์หญิง จิราภรณ์ ศรีอ่อน

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
23
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
จิราภรณ์ ศรีอ่อน
อายุ: 
42ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
28184
คุณวุฒิ: 

แพทยศาสตร์บัณทิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

Fellowship in Emergency Medicine(Geriatic Emergency) Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School.

Diploma ECMO, France

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตำแหน่ง: 
รศ.พญ.
ผลงานสำคัญ: 

ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ผลงานการเป็นกรรมการ วฉท. ใน 2 ปีที่ผ่านมา 1. ร่วมจัดตั้งวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

 1. จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบในภาวะฉุกเฉิน

 2. ร่วมจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ที่สงสัยภาวะโควิด 19 ในภาวะฉุกเฉิน

 3. การติดต่อประสานการเข้าร่วมเป็นสมาชิก IFEM ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

 4. คณะทำงานการจัดประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยปี 2561-2562

 5. กรรมการร่วมการจัดการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินไทย 2561-2562

 6. ทุนวิจัยร่วมกับ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส การพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่ออยู่ในสภาวะไม่พึ่งพิง ประเด็นการบาดเจ็บ (หกล้ม) ของผู้สูงอายุในคนเมือง

ผลงานวิชาการส่วนบุคคล

ผลงานตีพิมพ์

 1. Sri-on J, Chang Y, Curley DP, Camargo CA, Weissman JS, Singer SJ, et al. Boarding Is Associated with Higher Rates of Medication Delays and Adverse Events but Fewer Laboratory Related Delays. Am J Emerg Med 2014;32(9):1033-6.

 2. Sri-on J, Tirrell GP, Wuttisuthimethawee P, Liu S. Knowledge and practices of Thai Emergency physicians regarding care of delirious elderly patients. Int J Emerg Med. 2014 ;27(7):38.

 3. Tirrell G, Sri-On J, Lipsitz LA, Camargo CA Jr, Kabrhel C, Liu SW. Evaluation of older adult patients with falls in the emergency department: discordance with national guidelines. Acad Emerg Med. 2015;22(4):461-7

 4. Sri-On J, Tirrell GP, Vanichkulbodee A, Niruntarai S, Liu SW. The prevalence, risk factors and short-term outcomes of delirium in Thai elderly emergency department patients. Emerg Med J. 2016;33(1):17-22.

 5. Sri-On J, Tirrell GP, Lipsitz LA, Liu SW. Is there such a thing as a mechanical fall. Am J Emerg Med. 2016; 34(3):582-5.

 6. Liu SW, Sri-on J, Tirrell G, Nickel C, Bingisser R. Serious conditions for older adult fall patients who present to the emergency department: a secondary analysis of the Basel Nonspecific Complaints study. Am J Emerg Med. 2016; 34(8):1394-9.

 7. Sri-On J, Nithimethasoke A, Tirrell G, Surawongwattana S, Liu SW. Revisits within 48 hours to a Thai emergency department. Emerg Med Int. 2016;2016:8983573.doi:10.1155/2016/8983573

 8. Sri-On J, Tirrell G, Lipsitz LA, Bean JF, Liu SW Revisit, Subsequent Hospitalization, Recurrent Fall and Death within 6 Months After a Fall Among Elderly Emergency Department Patients. Annals Emergency Medicine.2017; doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2017.05.023

9.Sri-on J, Tirrell GP, Kamsom A, Marill KA, Shankar KN, Liu SW. A high-yield fall risk and adverse events screening questions from the stopping elderly accidents, death, and injuries (STEADI) guideline for older emergency department fall patients. Acad Emerg Med 2018;doi:10.1111/acem.13413.

 1. Ittisanyakorn M, Ruchichanantakul S, Vanichkulbodee A, Sri-On J. Prevalence and factors associated with one-year mortality of infectious diseases among elderly emergency department patients in a middle-income country. BMC Infect Dis. 2019 Jul 25;19(1):662.

 2. Sri-On J, Vanichkulbodee A, Sinsuwan N, Rojsaengroeng R, Kamsom A, Liu SW Disaster preparedness among Thai elderly emergency department patients: a survey of patients' perspective. BMC Emerg Med. 2019 Oct 23;19(1):58. doi: 10.1186/s12873-019-0269-7.

 3. Davenport K, Alazemi M, Sri-on J, Liu SW. Quantifying the number of missed oppotunities to diagnose and intervene on modifiable risk factors for older emergency department patients presenting to the emergency department after a fall. Accepted manuscript. Ann Emerg Med.

 4. Davenport K, Cameron A, Samson M, Sri-on J, Liu SW. Fall prevention knowledge, attitudes and behavior: A survey of emergency providers”. Accepted manuscript. WJEM.

บทความวิชาการระดับนานาชาติ

Falls and Syncope Chapter : Silver book, British Geriatric Society

ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนบทความวารสาร

Geriatric and gerontology research

British Journal of Medicine and medical research

Canadian Journal of Emergency Medicine

Mexican Emergency Medicine Journal

BMC Emergency Medicine

Archives of Gerontology and Geriatrics

Australian Health Review

BMJ quality

บรรณาธิการหลัก (editor in chief)

Vajira Medical Journal 2018-present

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ชื่อกลุ่ม: แพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล

วิสัยทัศน์: วิชาการนำหน้า วิจัยนำทาง สร้างสรรค์ EP happy life ก้าวไกลสู่สากล

นโยบายของกลุ่ม:

 1. ส่งเสริมให้สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ในระดับชาติและสากล

 2. ส่งเสริมศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นผู้นำทางบริการ วิทยาการ การวิจัยและนวัตกรรมในวงการแพทย์

 3. ส่งเสริมให้แพทย์ฉุกเฉินเป็นที่พึ่ง ทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน

 4. เป็นตัวแทนสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมและพิทักษ์สิทธิ์ของแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเหมาะสม

 5. สร้างเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉินทั้งประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านบริการ วิจัย วิชาการที่จำเป็นและการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก

 6. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ฉุกเฉินให้มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมากขึ้น ตลอดจนการศึกษาต่อในต่างประเทศตามความเหมาะสม

 7. ส่งเสริมให้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรแพทย์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ

 8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการ

 9. ดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงาม จริยธรรมและความยั่งยืนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย