2 แพทย์หญิง ดวงฤทัย โนวฤทธิ์

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
2
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
ดวงฤทัย โนวฤทธิ์
อายุ: 
40ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
31741
คุณวุฒิ: 
  1. ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  2. วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. วุฒิบัตรกฎหมายเบื้องต้นสำหรับตำรวจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  5. ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
โรงพยาบาลตำรวจ
ตำแหน่ง: 
พันตำรวจเอกหญิง ( นายแพทย์สัญญาบัตร 4 )
ผลงานสำคัญ: 

ประสบการณ์ด้านการสอน

  1. อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลแพร่ สอนนิสิตแพทย์ปี ๕ และ๖พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 2.อาจารย์พิเศษ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอนนิสิตแพทย์ปี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 3.อาจารย์แพทย์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลตำรวจ สอนแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ ๑ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

ผลงานทางวิชาการ

  1. เป็นผู้เขียนบทความเรื่อง พิษจากไซยาไนด์ ตีพิมพ์ในจุลสารพิษวิทยา ของศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ๒๕๕๓
  2. นำเสนองานวิจัยระดับเอเชีย ในงานประชุมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินของเอเชียครั้งที่ ๖ ( The sixth Asian Conference for Emergency Medicine ๒๐๑๑ : International Conference and Exhibition on Emergency Medicine ) เมื่อวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  3. เป็นหัวหน้าโครงการ การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการกู้ชีพขั้นสูง ณ ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่ ที่ตีพิมพ์ใน วารสารโรงพยาบาลแพร่ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๘
  4. เป็นหัวหน้าโครงการ การวิจัยเรื่องการบาดเจ็บที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยในผู้บาดเจ็บจำนวนมากจากเหตุสลายการชุมนุมทางการเมืองในวันที่ ๙ และ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบาย : ส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน