11 นายแพทย์ สุธี อินทรชาติ

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
11
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
สุธี อินทรชาติ
อายุ: 
42ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
28459
คุณวุฒิ: 

แพทยศาสตร์บัณฑิตว.ว.แพทย์ฉุกเฉิน

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
สนพ. สสน. สป.
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
ผลงานสำคัญ: 

อดีตเลาธิการ วฉท.อดีตประธานการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ชื่อกลุ่ม: แพทย์ฉุกเฉินก้าวไกลวิสัยทัศน์:  วิชาการนำหน้า วิจัยนำทาง สร้างสรรค์ EP happy life ก้าวไกลสู่สากลนโยบายของกลุ่ม: 

  1. ส่งเสริมให้สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ในระดับชาติและสากล
  2. ส่งเสริมศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นผู้นำทางบริการ วิทยาการ การวิจัยและนวัตกรรมในวงการแพทย์
  3. ส่งเสริมให้แพทย์ฉุกเฉินเป็นที่พึ่ง ทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน
  4. เป็นตัวแทนสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมและพิทักษ์สิทธิ์ของแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเหมาะสม
  5. สร้างเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉินทั้งประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านบริการ วิจัย วิชาการที่จำเป็นและการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก
  6. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ฉุกเฉินให้มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมากขึ้น ตลอดจนการศึกษาต่อในต่างประเทศตามความเหมาะสม
  7. ส่งเสริมให้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรแพทย์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ
  8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  ในด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการ
  9. ดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงาม จริยธรรมและความยั่งยืนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย