18 นายแพทย์ อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

วาระ: 
2563-2565
หมายเลข: 
18
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
อายุ: 
42ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
40463
คุณวุฒิ: 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่ง: 
อาจารย์แพทย์
ผลงานสำคัญ: 

ด้านการเรียนการสอน

 • ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 • ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์

ด้านบริการวิชาการ

 • ผูัรับผิดชอบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 • Director และ Instructor คอร์ส ACLS ของ TRC

 • Instructor คอร์ส BLS ของ TRC

ด้านการบริหาร

 • เคยเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • เคยเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

ชื่อกลุ่ม: แพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล

วิสัยทัศน์: วิชาการนำหน้า วิจัยนำทาง สร้างสรรค์ EP happy life ก้าวไกลสู่สากล

นโยบายของกลุ่ม:

 1. ส่งเสริมให้สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ในระดับชาติและสากล

 2. ส่งเสริมศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นผู้นำทางบริการ วิทยาการ การวิจัยและนวัตกรรมในวงการแพทย์

 3. ส่งเสริมให้แพทย์ฉุกเฉินเป็นที่พึ่ง ทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน

 4. เป็นตัวแทนสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมและพิทักษ์สิทธิ์ของแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเหมาะสม

 5. สร้างเครือข่ายแพทย์ฉุกเฉินทั้งประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านบริการ วิจัย วิชาการที่จำเป็นและการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก

 6. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ฉุกเฉินให้มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมากขึ้น ตลอดจนการศึกษาต่อในต่างประเทศตามความเหมาะสม

 7. ส่งเสริมให้วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรแพทย์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ

 8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในด้านวิชาการ การวิจัยและการบริการ

 9. ดำรงไว้ซึ่งเวชปฏิบัติที่ดีงาม จริยธรรมและความยั่งยืนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย