รายชื่อสถาบันฝึกอบรม

Title รหัสสถาบัน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 101
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 102
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 103
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 104
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 105
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 106
กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 107
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 108
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 109
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 110
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 111
คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา 112
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 113
กพบ-โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 114
กพบ-โรงพยาบาลอานันทมหิดล 115
กรมแพทย์ทหารเรือ 116
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 117
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 118
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 119
สถาบันเวชศาสตร์การบิน 120
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 121
โรงพยาบาลตำรวจ 122
กทม-สำนักการแพทย์ 123
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 124
โรงพยาบาลตากสิน 125
สำนักระบาดวิทยา 201
โรงพยาบาลราชวิถี 202
โรงพยาบาลเลิดสิน 203
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 204
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 205
สถาบันประสาทวิทยา 206
สถาบันพยาธิวิทยา 207
สถาบันโรคทรวงอก 208
สถาบันโรคผิวหนัง 209
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 210
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 211
โรงพยาบาลศรีธัญญา 212
สถาบันยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ 213
สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา 214
โรงพยาบาลขอนแก่น 215
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 216
โรงพยาบาลชลบุรี 217
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 218
โรงพยาบาลนครพิงค์ 219
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 220
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 221
โรงพยาบาลพุทธชินราช 222
โรงพยาบาลพุทธโสธร 223
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 224
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 225
โรงพยาบาลมหาสารคาม 226
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 227
โรงพยาบาลระยอง 228
โรงพยาบาลราชบุรี 229
โรงพยาบาลลำปาง 230
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 231
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 232
โรงพยาบาลสระบุรี 233
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 234
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 235
โรงพยาบาลสุรินทร์ 236
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 237
โรงพยาบาลอุดรธานี 238
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 239
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 240
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 241