เกี่ยวกับวิทยาลัย

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ถูกตราขึ้น ตามความในมาตราที่ ๒๑ (๓) (ฌ) แห่ง พระราชบัญญัติผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งองค์กรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทาง ซึ่งถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ ของวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาเพิ่มเติมได้ 

สมาชิกวิทยาลัย

วิทยาลัยมีสมาชิกได้สามประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลผู้เป็นสมาชิกแพทยสภาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทำชื่อเสียงหรือคุณประโยชน์ให้แก่สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่คณะผู้บริหารมีมติเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามระเบียบของวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัย

วิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภาในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศสตร์ฉุกเฉิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา
(๒) จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(๓) สอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤตฺและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

หมวด ๓ การบริหารวิทยาลัย ข้อ ๑๑ '..ให้คณะผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของการจัดตั้งวิทยาลัยตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินกิจการและบริหารงานทั่วไปของวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้
(๒) จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี
(๓) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้หรือตามที่คณะผู้บริหารมอบหมาย รวมทั้งช่วยดำเนินกิจกรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
(๔) ออกระเบียบของวิทยาลัยว่าด้วย

เกี่ยวกับวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นตาม ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559

จำนวนสมาชิก ณ วันที่ประกาศ 543 คน (อนุมัติบัตร 98 คน, วุฒิบัตร 445 คน)

สถาบันฝึกอบรมหลัก จำนวน 20 สถาบัน