คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสสถาบัน: 
108