วิชาการ

เนื้อหาประกอบการบรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS medical commander course)

 • Introduction of EMS system
  • History of international and Thai EMS EMS Medical Director TCEP2017_history of EMS.pdf
  • Principles of EMS system design
   นพ.จิรกิตติ์ เฮงรัศมี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • Introduction of EMS system
  • Essential Thai EMS legislation