การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2561: The Second Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians (2018)

การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 2nd AMTCEP และ 12th NEMSF 2018 วันที่ 11-13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ

AMTCEP2018 brochure 1 AMTCEP2018 brochure 2

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 1/61 เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันที่การจัดการประชุมประจำปีฯ

ตามประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยฉบับที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงวันที่ในการจัดประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยดังกล่าวเป็นวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศ เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ในงานประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ในงานประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

การลงทะเบียน

ภายใน 18 ก.พ. 2561 ผ่าน เว็บลงทะเบียน

งานนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ: 12 ก.พ. 2561 08:00-16:30 น. สถานที่: อาคาร EMS, โรงพยาบาลราชวิถี ขอความร่วมมือผู้นำเสนอ load slides ที่จะนำเสนอล่วงหน้า เพื่อลดความสับสนในวันนำเสนอ รายละเอียดอ่านต่อด้านใน