AMTCEP2020 young faculty sessions

ประกาศวิทยาลัย

  •  
  • 1 of 10

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1 ครั้งที่ 3

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับคัดเลือกในการคัดเลือกอันดับที่ 1 โดย อ้างอิงข้อมูลการสมัครชุดเดิม ที่เคยสมัครไว้ใน ครั้งที่ 1

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อคัดเลือกครั้งที่ 3

การเขียน และส่งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพื่อการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ปีการฝึกอบรม 2562

พิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

Tags: 

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ตามที่แพทยสภากำหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓คณะผู้บริหาร วฉท. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

การอบรม EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียบน EMS director course สำหรับปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

  • เปิด 16 กันยายน 2562 - 30 เมษายน 2563
  • ทำข้อสอบ EMS commander ภายใน 31 ม.ค. 2563
  • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

กำหนดการ และขั้นตอนการสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2562

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อแพทย์ที่ลงทะเบียนการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๒ [updated 6 มิ.ย. 2562]