TCEP Research online course for EP

ขั้นตอนลงทะเบียน และเข้าอบรม TCEP Research course for EP

การลงทะเบียนและสมัครเข้าอบรม

  1. login บัญชีผู้ใช้ Learn.logroll07.com
  2. ไปที่ TCEP Research course for EP > enrolment key: letsresearch

เนื้อหา และการประเมิน

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ประจำปีการฝึกอบรม 2566

กำหนดการหลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2567

[PhEM Fellowship] ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ปีการสอบ 2567

คู่มือการสอบภาคทฤษฎี ปีการสอบ 2567

คู่มือการสอบ short answer (SAQ) ปีการสอบ 2567 [updated 25 พ.ค. 2567]

ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร ปีการสอบ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567

ผู้ชนะการนำเสนอวิจัย อันดับ 1 ของแต่ละห้อง จะได้รับเชิญไปนำเสนอในงานประชุมของวิทยาลัย AMTCEP ในเดือน ตุลาคม 67 และ เมื่อยอมรับที่จะนำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าว

Pages