คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ประกาศ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบหนังสืออนุมัติ อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำปี 2566

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Prehospital care fellowship) พ.ศ. 2565

Emergency medical Toxicology course 2023

ขั้นตอนการเข้าฝึกอบรม EMTox2023

  1. หลักสูตรเพื่อแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ธันวาคม2565 ผ่านระบบ Learn.logroll07.com -

TCEP Research online course for EP 2022

ขั้นตอนลงทะเบียน และเข้าอบรม TCEP Research course for EP 2022

การลงทะเบียนและสมัครเข้าอบรม

  1. login บัญชีผู้ใช้ Learn.logroll07.com
  2. ไปที่ TCEP Research course for EP 2022 > enrolment key: letsresearch

เนื้อหา และการประเมิน

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

การประเมินผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพื่อการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสือนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2565

การลงทะเบียนเข้าระบบส่งงานวิจัย

  1. Login เข้าระบบ
  2. Enrol เข้า Emergency Medicine Research 2565 (enrolment key: research2022)

การส่งหัวข้องานวิจัย

  1. Login เข้าระบบ
  2. เข้า Emergency Medicine Research 2565

การรับสมัครเพื่อขอรับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2566

กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2565

ผู้เข้าสอบ

  • ** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดการสอบ

จำนวนผู้เข้าสอบ : รอบละ 40 คน

เปิดเลือกช่วงเวลาสอบ : 15 ส.ค. 2565 09:00 น. - 19 ส.ค. 2565 16:00 น.

** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดจัดวันสอบทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2565

Pages