คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

 •  
 • 1 of 18

10th Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians (AMTCEP) 2021: The new HOPE

เปิดลงทะเบียนแล้ว สำหรับงานประชุมประจำปีที่ชาวฉุกเฉินเฝ้ารอคอย การประชุมวิชาการประจำปีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 ( The Tenth Annual Conference of Thai Emergency Physicians; 10th ACTEP 2021 ) ในรูปแบบ Virtual Conference ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย

ประชาพิจารณ์ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS medicine fellowship) วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

การส่ง และประเมินผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพื่อการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินสําหรับแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่ 3 ประจําปีการฝึกอบรม 2564

กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2564

ผู้เข้าสอบ

 • ** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดการสอบ

 • จำนวนผู้เข้าสอบต่อรอบ : รอบละ 40 คน
 • มีทั้งหมด 4 รอบ:
  1. วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 (สถานที่: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
  2. วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 (สถานที่:โรงพยาบาลศิริราช)
  3. วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 (สถานที่: โรงพยาบาลศิริราช)
  4. วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 (สถานที่: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
 • เปิดเลือกวันสอบ: 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 น.

กำหนดการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1

กำหนดการ

คัดเลือกครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ ประกาศผล รับรองผล
1 1-31 ตุลาคม 2564 10 พฤศจิกายน 2564 12 พฤศจิกายน 2564 ---
2 --- 15 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564 ---
3 23 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 13 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564 13 มกราคม 2565

TCEP EMS Medical commander และ EMS Director workshop 2564

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียนบน EMS medical director workshop สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2564 ในรูปแบบ Online

e-learning core lecture ความรู้บูรณาการสำหรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2564

ขั้นตอนการเข้าอบรม

 1. login เข้าระบบ learn.logroll07.com e-learning
 2. สมัครคอร์ส e-learning core lecture ความรู้บูรณาการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ใช้ enrolment key "beyondclinical"
 3. เข้าดูเนื้อหาตามหัวข้อในหลักสูตร

หัวข้ออบรม

Pages