ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านการสอบ Short Answer Essay ปีการสอบ ๒๕๖๗

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบ Short answer essay ประจำปีการสอบ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้มีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ สอบผ่านการสอบ Short answer essay จำนวน ๑๑๘ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้