การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2561: The Second Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians (2018)

AMTCEP2018 brochure 2

AMTCEP brochure-1 AMTCEP2018 brochure 2

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะได้จัดการประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2561: The Second Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians (2018) และ 12th National EMS 2018 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ Emergency Care System 4.0 หรือ ECS 4.0 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกกลุ่มได้แก่ อมัจเจกแพทย์ แพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบของการประชุม ประกอบด้วย 5 การประชุม/กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้:-

  1. การประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒
  2. พิธีรับครุยวิทยฐานะและเกียรติบัตรวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (ววฉท.) ครั้งที่ 2 (ทุกรุ่น)
  3. พิธีรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 11
  4. การประชุมวิชาการประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The Seventh Annual Conference of Thai Emergency Physicians: 7th ACTEP)
  5. การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12 (The Twelfth National Emergency Medical Services Forum: 12th NEMSF

วันที่จัดงานประชุม

11-13 มีนาคม 2561

สถานที่

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิชาชีพ บุคคลทั่วไป (ก่อนวันที่ 28 ก.พ. 2561) สมาชิกวิทยาลัย (ก่อนวันที่ 28 ก.พ. 2561) ลงทะเบียนหน้างาน
แพทย์ 5,000 4,500 6,000
พยาบาล 3,500 3,000 4,500
นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (Paramedic) 3,500 3,000 4,500
ผู้ปฏิบัติการอื่นๆ 3,500 3,000 4,500

ลงทะเบียน AMTCEP2018

สำหรับบุคลากรกลุ่มที่มิใช่แพทย์ ที่เข้าเกณฑ์ สามารถ ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากสพฉ.

Image: 
ลงทะเบียน AMTCEP2018
AMTCEP brochure-1
AMTCEP2018 brochure 2