สมาชิกวิทยาลัย

วิทยาลัยมีสมาชิกได้สามประเภท คือ
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลผู้เป็นสมาชิกแพทยสภาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทำชื่อเสียงหรือคุณประโยชน์ให้แก่สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่คณะผู้บริหารมีมติเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตามระเบียบของวิทยาลัย
(๓) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลผู้เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานหรือสนใจในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและไม่เคยประพฤตฺตนเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งคณะผู้บริหารได้พิจารณาให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบของวิทยาลัย

สิทธิและหน้าที่
(๑) สมาชิกสามัญมีสิทธิใช้เครื่องหมายและสวมครุยวิทยฐานะของวิทยาลัยรวมทั้งใช้อภิไธยว่า "วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" และอภิไธยย่อว่า "ววฉท." ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า "Fellow of Thai College of Emergency Physicians" และใช้อภิไธยภาษาอังกฤษย่อว่า "FTCEP" ตลอดจนเสนอความเห็น ใช้สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย ทั้งนี้ตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายและสวมครุยวิทยฐานะของวิทยาลัย รวมทั้งใช้อภิไธยว่า "วุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" และใช้อภิไธยว่า "ววฉท. (กิตติมศักดิ์)" ใช้อภิไธยภาษาอังกฤษว่า "Honorary Fellow of Thai College of Emergency Physicians" หรืออภิไธยย่อว่า "FTCEP (Honorary)" ตลอดจนเสนอความเห็น ใช้สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด
(๓) สมาชิกสมทบมีสิทธิเสนอความเห็น ใช้สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย ทั้งนี้ตามระเบียบที่วิทยาลัยกำหนด