คำกล่าวเปิดงานของ นายกวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน วฉท. ประธานในงานพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเท ศไทย ครั้งที่ ๗ (The Seventh Annual Conference of Thai Emergency Physicians: 7th ATCEP) เมื่อ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2561

เรียน ท่านกรรมการบริหารวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยงาน วุฒิแพทย์ฉุกเฉิน วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ท่านวิทยากร และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ในวันนี้

ในแผนยุทธศาสตร์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ ต้องมีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และต้องมีการส่งต่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีมติของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้มุ่งเน้นการพัฒนาการบริบาลและบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจึงมีภารกิจสำคัญมากขึ้นเพื่อรองรับนโยบายระดับชาติโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาวุฒิแพทย์ฉุกเฉินและบุคคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้มีองค์ความรู้สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้ทันสมัย และปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย Emergency Care System “ECS 4.0” และ Emergency Room คุณภาพ “ER คุณภาพ” ได้ดียิ่งขึ้น

การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการความรู้ในรูปแบบที่ผสมประสานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับองค์ความรู้หลากหลายในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินในตลอดระยะเวลาของการประชุมทั้ง 3 วัน ถึงแม้ว่าในการเตรียมงานประชุมครั้งนี้มีเวลาจำกัดและมีอุปสรรคหลายประการทั้งสถานที่จัดงานและงบประมาณ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของประธานวิชาการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยและคณะทำงานที่เข้มแข็ง ทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีและได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าชื่นชมยิ่งในนามของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจึงขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องในความเสียสละเพื่อองค์กรของเรา รวมทั้งขอขอบคุณคณาจารย์วุฒิแพทย์ฉุกเฉินทุกท่านจากสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทุกแห่ง อาจารย์แพทย์จากวิทยาลัยและราชวิทยาลัยต่างๆของแพทยสภาที่ได้มาเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ใช้เวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพของท่านไม่มากก็น้อย และขอให้รูปแบบการจัดประชุมครั้งนี้ได้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ว่า“ วิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานระดับชาติและภูมิภาคอาเซียนในเวลา ๕ ปี ”

ด้วยได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗ ณ บัดนี้