โอวาทของนายกวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ประธานในงานพิธีรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเ วชศาสตร์ฉุกเฉินรุ่นที่ 11 และรับเกียรติบัตรการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

ในนามของคณะกรรมบริหารของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจ กับแพทย์ที่เข้าร่วมพิธี ตลอดจนครอบครัวของท่านทุกคน สำหรับความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสามารถใช้ชื่อเรียกว่า “วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” เรียกสั้นๆ “วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน”สามารถใช้คำย่อว่า ววฉท.ท้ายชื่อได้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของชีวิตแพทย์ในวันนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากท่านได้ใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ความมานะอดทน ความขยัน ความมุ่งมั่น ของตนเองแล้ว ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ใกล้ชิด เช่น บิดามารดา สามีหรือภรรยา ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ตั้งเด็กจนถึงปัจจุบัน รวมถึงครูที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง คือ อาจารย์ใหญ่ และ ครูที่ทำให้เราได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการเป็นแพทย์ คือผู้ป่วยของเราทุกคน

ผมจึงขอให้พวกเราทุกคน ควรรำลึกถึง และแสดงความขอบคุณท่านตลอดไป ผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ความว่า “ การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้น จะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่า เป็นความดีงาม ที่คนอาชีพนั้น พึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิด ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ ”

ผมขอให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะไป เป็นวุฒิแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลภาครัฐ หรือภาคเอกชน ขอให้ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยการยึดมั่นในจรรยาบรรณแพทย์อย่างเหนียวแน่น โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นงานด่านหน้า ต้องการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ทันท่วงที จึงต้องอาศัย ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ยึดมาตรฐานวิชาชีพ และการตัดสินใจภายใต้เวลาที่จำกัด ทั้งยังอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และเกิดเป็นความเสี่ยงตามมาได้ ทั้งยังมีโอกาสได้รับแรงกดดันจากผู้ป่วยและญาติ ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับได้บ่อยครั้ง ด้วยความคาดหวังที่ไม่เท่ากัน หากเราไม่มีจรรยาบรรณแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยเจ็บตัวเราเอง เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

ท้ายที่สุดนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยขออวยพรให้ทุกท่าน ได้ประสบความสำเร็จในการออกไปประกอบวิชาชีพเป็นวุฒิแพทย์ฉุกเฉินอันทรงเกียรติ ขอให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความศรัทธาจากประชาชน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมา ไปบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้ฝากชีวิตไว้กับท่าน และขอให้ท่านได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน ด้วยการเป็นวุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่ดี และเป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพของพวกเรา ในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ครับ