การนำเสนอผลงาน และประกวดงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่ 12

ส่งงานวิจัยประกวดและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12

งานวิจัยที่ได้รับคัดเลือก มีเวลานำเสนอ 10 นาที บนเวทีงานประชุมวิชาการ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.