คำกล่าวเปิดงานของ นายกวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ประธานในงานพิธีรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาข าเวชศาสตร์ฉุกเฉินรุ่นที่ 11 และรับเกียรติบัตรการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อ 13 มีนาคม พุทธศักร

เรียน ท่านกรรมการบริหารวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยงานวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานพิธีรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาตร์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 11 และรับเกียรติบัตรการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ในวันนี้

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้กำเนิดขึ้นตาม ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นวันสถาปณาวิทยาลัย โดยมีจำนวนสมาชิกสามัญ 543 คน และมีจำนวนสถาบันฝึกอบรมหลักทั้งหมด 20 สถาบัน เป็นผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมและสอบอยู่ในการกำกับดูแลของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมา 13 ปี เศษ ณ วันนี้ เรามีสมาชิกสามัญใหม่เพิ่มอีก 133 คน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 676 คน มีสถาบันฝึกอบรมหลักเพิ่มเป็น 22 สถาบัน และมีสถาบันฝึกอบรมสมทบเพิ่มอีก 6 สถาบัน รวมเป็น 28 สถาบัน และในปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2561 เรามีศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านที่แพทยสภาอนุมัติทั้งหมด 170 ตำแหน่ง ขอใช้จริงจำนวน 156 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มจำนวนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับราชวิทยาลัยอื่นๆ ของแพทยสภา เป็นที่น่ายินดียิ่ง

กระผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้ กล่าวขอบคุณ คณาจารย์วุฒิแพทย์ฉุกเฉินทุกท่านของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทุกแห่ง อาจารย์แพทย์จากวิทยาลัยและราชวิทยาลัยต่างๆของแพทยสภาที่เกี่ยวข้อง และสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ทั้งที่เป็นผู้ร่วมริเริ่มจัดทำเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจน ได้รับความเห็นชอบจากแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2546 และได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรุ่นแรกขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ด้วยกลุ่มอาจารย์แพทย์ตั้งแต่ยุคต้นๆ ถึงยุคปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละ มีความทุ่มเท และมีความมุ่งมั่นในด้านการฝึกอบรม และให้ความร่วมมือทุกด้านเป็นอย่างดีกับคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินยังได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ และข้อมูลล่าสุดวิทยาลัยได้รั บอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิตของสหพันธ์แพทย์ศาสตร์ศึกษาโลก (WFME : World Federation For Medical Education) ตามที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเสนอในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา และจะใช้ในปีการฝึกอบรมนี้ เป็นต้นไป

ผลผลิตของเรา คือ วุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่ออกไปปฏิบัติงาน ได้แสดงความเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ ให้การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินได้ดีเยี่ยม ตามมาตรฐานวิชาชีพยังได้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพให้ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับจากวงการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมาวิทยาลัยได้เข้าร่วมทำข้อตกลงในแผนเพิ่มการผลิตวุฒิแพทย์ฉุกเฉินให้กับกระทรวงสาธารณสุข ในระยะ 5 ปีแรก ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป รองรับแผนยุทธศาสตร์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในแผนงานด้าน Emergency Care System : ECS 4.0 และ ER คุณภาพ

หลังจากนี้ไป วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะมีภารกิจสำคัญมากขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายระดับชาติ พวกเราที่เป็นวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน จึงต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ให้ประสบผลสำเร็จ จะมีผลทำให้ประชาชนชาวไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้าถึงการบริบาล โดยเฉพาะในภาวะฉุกฉินวิกฤตได้ทันท่วงที และการส่งต่อผู้ป่วยสู่การบริบาลเฉพาะโรคในระดับสูงกว่า ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ในที่สุด

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงาน “พิธีรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาตร์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 11 และรับเกียรติบัตรการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ณ บัดนี้