ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี ปีการสอบ ๒๕๖๗

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบ ภาคทฤษฎี ประจำปีการสอบ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น
ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้มีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ สอบผ่านการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๑๒๑ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้