พิธีรับวุฒิบัตรแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566