ประกาศวิทยาลัย

การประชุมวิชาการประจำปีแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 Annual Conference of Thai Emergency Physicians (ACTEP) 2017

The Role of Extra Corporoeal-CPR by Associate Professor Ryuzo Abe, M.D., Ph.D., Chiba university, Japan

ACTEP2017 Program

 

ด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตรัฉุกเฉินสำหรับแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2559 (ACTEP: Annual Conference of Thai Emergency Physicians 2017 ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดของตารางการประชุมวิชาการประจำปี 2559 มาด้วย (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tcep.or.th/ACTEP2017 และ Scientific Program)

รายละเอียดผลคะแนน

มีสมาชิกสามัญลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 229 คน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 529 คน คิดเป็น 43.29%

จำนวนคะแนนเสียง 2,259 คะแนน

รายละเอียดคะแนนเสียง:

 1. หมายเลข 10: พันโท สุธี อินทรชาติ
  78% (178 votes)
 2. หมายเลข 18: นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ
  74% (170 votes)
 3. หมายเลข 6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิตรลดา ลิ้มจินดาพร
  70% (161 votes)
 4. หมายเลข 4: แพทย์หญิง สุธาพร ล้ำเลิศกุล
  69% (157 votes)
 5. หมายเลข 3: นายแพทย์ ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
  66% (151 votes)
 6. หมายเลข 9: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
  65% (149 votes)
 7. หมายเลข 11: พันเอก นายแพทย์ สุรจิต สุนทรธรรม
  64% (146 votes)
 8. หมายเลข 20: พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ
  60% (138 votes)
 9. หมายเลข 8: นายแพทย์ อิสระ อริยะชัยพาณิชย์
  53% (122 votes)
 10. หมายเลข 17: นายแพทย์ ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี
  51% (116 votes)
 11. หมายเลข 1: นายแพทย์ ภานุวงส์ แสนสำราญใจ
  48% (110 votes)
 12. หมายเลข 14: นายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม
  47% (107 votes)
 13. หมายเลข 12: แพทย์หญิง สุทธสินี เจียมประเสริฐ
  46% (106 votes)
 14. หมายเลข 2: นายแพทย์ ปณิธาน จริงจิตร
  37% (84 votes)
 15. หมายเลข 16: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดนุ เกษรศิริ
  34% (77 votes)
 16. หมายเลข 19: นายแพทย์ สุนทร ชินประสาทศักดิ์
  27% (61 votes)
 17. หมายเลข 5: นายแพทย์ ชายวุฒิ สววิบูลย์
  27% (61 votes)
 18. หมายเลข 7: นาวาเอก พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร
  27% (61 votes)
 19. หมายเลข 15: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง นพมณี ตันติเวทเรืองเดช
  25% (58 votes)
 20. หมายเลข 13: นายแพทย์ พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
  23% (52 votes)

ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2559-2561

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาที่อ้างถึง คณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ได้แก่ แพทย์แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง และแพทย์ที่ได้รับหนังสือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง  โดยใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ คณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย https://tcep.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559

บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  คณะผู้จัดการเลือกตั้งฯ จึงขอรายงานผลการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้ทราบว่า มีผู้มาลงคะแนนเสียง จำนวน 229 คน จากจำนวนสมาชิก 526 คน คิดเป็นร้อยละ 43.54  ดังรายนามผู้ได้รับการเลือกตั้ง

 1. หมายเลข 10: พันโท สุธี อินทรชาติ
 2. หมายเลข 18: นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ
 3. หมายเลข 6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิตรลดา ลิ้มจินดาพร
 4. หมายเลข 4: แพทย์หญิง สุธาพร ล้ำเลิศกุล
 5. หมายเลข 3: นายแพทย์ ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
 6. หมายเลข 9: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
 7. หมายเลข 11: พันเอก นายแพทย์ สุรจิต สุนทรธรรม
 8. หมายเลข 20: พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ
 9. หมายเลข 8: นายแพทย์ อิสระ อริยะชัยพาณิชย์
 10. หมายเลข 17: นายแพทย์ ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี
 11. หมายเลข 1: นายแพทย์ ภานุวงส์ แสนสำราญใจ
 12. หมายเลข 14: นายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม
 13. หมายเลข 12: แพทย์หญิง สุทธสินี เจียมประเสริฐ
 14. หมายเลข 2: นายแพทย์ ปณิธาน จริงจิตร
 15. หมายเลข 16: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดนุ เกษรศิริ

กำหนดการ วิธีลงทะเบียน และลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2559-2561 [ปรับปรุง 29/05/2559]

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2559-2561 จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็คทรอนิกส์ อ้างอิง ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 1. คณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยผู้บริหารซึงเป็นสมาชิกสามัญที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน 15 คน โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานประจำแห่งละไม่เกินหนึ่งคน
 2. การเปิดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ คณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย https://tcep.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 3. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ สมาชิกสามัญ (ได้รับ อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร)โดยสมาชิกแต่ละบุคคลมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 15 คน 
 4. การลงทะเบียน การยืนยันตัวตนสมาชิกสามัญ และการ login เข้าระบบ
  1. การลงทะเบียน และยืนยันตัวตนสมาชิกสามัญ สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่
   1. ทำรายการผ่าน link คำเชิญ ที่ระบบส่งให้ตาม e-mail ที่ได้ให้ไว้กับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
   2. (กรณีไม่ได้รับคำเชิญ หรือใช้ e-mail อื่น) สมัครบัญชีผู้ใช้ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ที่ หน้าลงทะเบียน 
    เอกสารยืนยันตัวตน อย่างน้อย 1 รายการ ได้แก่
    1. สำเนาบัตรประชาชน
    2. สำเนาอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร
   3. แนบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
  2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะมี e-mail ตอบกลับยืนยันการสมัครทันที และตามด้วย e-mail ยืนยันอนุมัติสิทธิ์"สมาชิกสามัญ" ภายใน 48 ชั่วโมง
  3. หลังจากได้รับ e-mail ยืนยันสิทธิ์แล้ว จะสามารถ login เข้าระบบ
 5. การลงคะแนนเลือกตั้ง
  1. ดู รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  2. ลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายเลือกผู้สมัครที่ต้องการลงคะแนน (ไม่เกิน 15 คน) แล้วกดปุ่ม vote จะปรากฏข้อความยืนยันการลงคะแนน
  3. เมื่อลงคะแนนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หรือยกเลิกการลงคะแนนได้

หากไม่สามารถ login เข้าระบบ หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ที่ election@tcep.or.th

 

การเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 'ให้จัดตั้งวิทยาลัยขึ้นเป็นองค์กรในสังกัดแพทยสภา เรียกว่า "วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" เรียกโดยย่อว่า "วฉท." และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Thai College of Emergency Physicians" มีชื่อย่อว่า "TCEP" รวมทั้งให้มีเครื่องหมายวิทยาลัยและครุยวิทยฐานะสำหรับสมาชิกได้ตามระเบียบของวิทยาลัย...

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

ยื่นใบสมัครพร้อมรายละเอียด ในวันที่ ๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งมีคุณสมบัติ คือ 

๑.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑.๒ เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Pages