ประกาศวิทยาลัย

กำหนดการ และวิธีลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2563

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2561-2563 จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยอ้างอิงจากข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563

กำหนดการการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563

  • 20 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2561: รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  • 15 พฤษภาคม 2561: ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  • 15-30 พฤษภาคม 2561: ลงคะแนนเลือกตั้ง (ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์)
  • 31 พฤษภาคม 2561: ประกาศผลการเลือกตั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านใน

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านผู้ได้รับรางวัลประกวดผลงานวิจัย

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอชื่นชมในความอุตสาหะ และความตั้งใจในการดำเนินงานด้านวิชาการของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๓ ทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นสมความตั้งใจ และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย ในการประชุมประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ / งานประชุมวิชาการประจำปีวุฒิแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

โอวาทของนายกวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ประธานในงานพิธีรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเ วชศาสตร์ฉุกเฉินรุ่นที่ 11 และรับเกียรติบัตรการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

ในนามของคณะกรรมบริหารของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจ กับแพทย์ที่เข้าร่วมพิธี ตลอดจนครอบครัวของท่านทุกคน สำหรับความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสามารถใช้ชื่อเรียกว่า “วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” เรียกสั้นๆ “วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน”สามารถใช้คำย่อว่า ววฉท.ท้ายชื่อได้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของชีวิตแพทย์ในวันนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากท่านได้ใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ความมานะอดทน ความขยัน ความมุ่งมั่น ของตนเองแล้ว ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้ใกล้ชิด เช่น บิดามารดา สามีหรือภรรยา ญาติ

คำกล่าวเปิดงานของ นายกวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ประธานในงานพิธีรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาข าเวชศาสตร์ฉุกเฉินรุ่นที่ 11 และรับเกียรติบัตรการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เมื่อ 13 มีนาคม พุทธศักร

เรียน ท่านกรรมการบริหารวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยงานวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานพิธีรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาตร์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 11 และรับเกียรติบัตรการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ในวันนี้

คำกล่าวเปิดงานของ นายกวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน วฉท. ประธานในงานพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเท ศไทย ครั้งที่ ๗ (The Seventh Annual Conference of Thai Emergency Physicians: 7th ATCEP) เมื่อ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2561

เรียน ท่านกรรมการบริหารวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยงาน วุฒิแพทย์ฉุกเฉิน วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ท่านวิทยากร และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีวุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ในวันนี้

Pages