ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 8/60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมประจำปี ครั้งที่ 2

         อาศัยความตามข้อ ๑๑(๒) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ให้กำหนดจัดการประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ พุทธศักราช  ๒๕๖๑ (The Second Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2018) ขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งให้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับดังกล่าวและตามที่คณะผู้บริหารมอบหมาย มีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ประธานและเลขานุการร่วมกันกำหนดการประชุมคณะทำงานแต่ละคณะ รวมทั้งให้ประธานหรือเลขานุการลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดังกล่าว และให้คณะทำงานแต่ละคณะจัดทำโครงการเสนอของบประมาณในการดำเนินการต่อ วฉท. ภายใน ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สภาวิทยาลัยมีมติเป็นต้นไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน