คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

 1. กรอกใบสมัคร ที่เว็บแพทยสภา print และลงนาม
 2. โอนค่าธรรมเนียมการสมัครไปที่บัญชีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน เก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อประกอบเอกสารการสมัคร
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 700 บาท + เศษสตางค์เท่ากับ 2 ตัวท้ายของเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • บัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เลขบัญชี: 038-7-34345-2
 3. ลงทะเบียนเว็บไซต์วิทยาลัย
  • ตรวจสอบ e-mail และยืนยันตัวตน
  • ตรวจสอบใน spam/junk folder

การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

ตามที่แพทยสภากำหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการ'ฝึกอบรม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร วฉท. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑เมื่อวันที่ ๒๖มีนาคม๒๕๖๑ให้ก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ไว้ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.๑. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

งานนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ: 12 ก.พ. 2561 08:00-16:30 น. สถานที่: อาคาร EMS, โรงพยาบาลราชวิถี ขอความร่วมมือผู้นำเสนอ load slides ที่จะนำเสนอล่วงหน้า เพื่อลดความสับสนในวันนำเสนอ รายละเอียดอ่านต่อด้านใน

ประกาศสิ้นสุดการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉูกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๐ รอบที่ ๑

เรียน ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน

ตามที่ แพทยสภา ได้ประกาศให้มีการรับสมัคร และคัดเลือก แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1 และวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ตามที่ทางวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศไว้  ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา 

บัดนี้ สถาบันฝึกอบรมทุกแห่ง ได้มีการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 128 ตำแหน่ง ครบเต็มจำนวนศักยภาพแล้ว

[EMERGENCY] เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1.2 สถาบันลำดับที่ 2

เรียน ผู้สมัคร

ตามที่ท่านได้ดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม รอบที่ 1.2 ทางวิทยาลัยขอประกาศให้ผู้สมัครตามรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านในสถาบันฝึกอบรมลำดับที่ 2 ตามที่่ท่านได้เลือกไว้ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สถานที่ที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด

ขอแสดงความนับถือ

 

ภุมรินทร์  แซ่ลิ่ม

รองเลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

[EMERGENCY] เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1.2 สถาบันลำดับที่ 1

เรียน ผู้สมัคร

ตามที่ท่านได้ดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม รอบที่ 1.2 ทางวิทยาลัยขอประกาศให้ผู้สมัครตามรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านในสถาบันฝึกอบรมลำดับที่ 1 ตามที่่ท่านได้เลือกไว้ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สถานที่ที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด

ขอแสดงความนับถือ

ภุมรินทร์  แซ่ลิ่ม

รองเลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

[URGENCY] ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1.1 และ สถาบันที่รับสมัครในรอบ 1.2

ขอให้ผู้ที่ยังไม่รับการคัดเลือกและผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการคัดเลือกทุกคน ทั้งที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ เลือกสถาบันฝึกอบรมที่ยังมีตำแหน่งว่างและจะรับในรอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ โดยดำเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบรายชื่อสถาบันฝึกอบรม และตำแหน่งว่างที่เหลืออยู่ตามประกาศ
๒. [login เข้าเว็บไซต์วิทยาลัย](https://tcep.or.th/user)
๓. คลิกที่ My Application เลือกรายการข้อมูลการสมัครที่เคยบันทึกเอาไว้
๔. เลือกอันดับสถาบันที่ 4,5,6 ที่ต้องการสมัครไม่เกิน ๓ อันดับ ตามลำดับ

[EMERGENCY] เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1.1 สถาบันลำดับที่ 3

เรียน ผู้สมัคร

ตามที่ท่านได้ดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม รอบที่ 1.1 ทางวิทยาลัยขอประกาศให้ผู้สมัครตามรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านในสถาบันฝึกอบรมลำดับที่ 3 ตามที่่ท่านได้เลือกไว้ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานที่ที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด

ขอแสดงความนับถือ

ภุมรินทร์  แซ่ลิ่ม

รองเลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

Pages