หลักสูตร EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2561

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture สำหรับปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

รับสมัคร

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

ช่วงเวลาเรียน

สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

การประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการอบรม

  • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
  • เกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้ง
  • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

อัตราค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course

ขั้นตอนการสมัครอบรม EMS commander online course

  1. สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบ e-learning - กรอกข้อมูล แล้วกดบันทึก
    • จะมี e-mail ยืนยันตัวตน ให้กดยืนยันจาก link ใน e-mail
  2. สมัคร TCEP EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ใช้ enrollment key: tcepems001
  3. เข้าดูเนื้อหา
  4. ทำข้อสอบ (เกณฑ์การผ่าน 80%)