Comprehensive life support

กำหนดการสมัครสอบ comprehensive life support 2561-5 (รอบลองสนาม) สำหรับแพทย์ประจำบ้านปี 2

เปิดรับสมัครสอบ comprehensive life support สำหรับแพทย์ประจำบ้านปี 2 โดยจะทำการสอบเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันเดียวกัน

จำนวนข้อสอบมี 5 ข้อ จะมีการ reflection หลังจากการทำข้อสอบ การตัดสินผ่าน ไม่ผ่าน จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบ comprehensive life support ของปีต่อไป

จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 9:00 น. - 5 มีนาคม 2562 ทาง online form

กำหนดการสมัครสอบ comprehensive life support 2561-4 (รอบลองสนาม) สำหรับแพทย์ประจำบ้านปี 2

เปิดรับสมัครสอบ comprehensive life support สำหรับแพทย์ประจำบ้านปี 2 โดยจะทำการสอบเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันเดียวกัน

จำนวนข้อสอบมี 5 ข้อ จะมีการ reflection หลังจากการทำข้อสอบ การตัดสินผ่าน ไม่ผ่าน จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบ comprehensive life support ของปีต่อไป

จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 16 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ทาง online form