คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ประกาศเลื่อนการเรียน Resuscitative Procedure รอบที่ 2 (รพ.จุฬาลงกรณ์) เป็นวันที่ 17-18 พย. 2563

เนื่องด้วยทางรัฐบาลได้ประกาศเพิ่มวันหยุดยาวในช่วง 19-22 พย. 63 ซึ่งตรงกับวันที่มีการเรียนการสอน Resuscitative procedures ประจำปี 2563 รอบที่2 (รพ.จุฬาลงกรณ์)

ทางผู้จัดจึงขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการสอนที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ (รอบที่2) เป็นวันที่ 17-18 พย. 63 แทน

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย

กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2563

กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2563

ผู้เข้าสอบ

 • ** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดการสอบ

 • จำนวนผู้เข้าสอบต่อรอบ : รอบละ 55 คน
 • มีทั้งหมด 3 รอบ:
  1. วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 (สถานที่: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
  2. วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (สถานที่: โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  3. วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 (สถานที่: โรงพยาบาลศิริราช)

โครงการฝึกเวชหัตถการกู้ชีพขั้นสูง Resuscitative Procedure Course 2563-64

ในปีการศึกษา 2563-64 เปิดอบรม Resuscitative Procedures Course สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยเรียน Lecture ผ่าน ระบบ Video online และมีตารางการจัด Workshop ดังนี้

TCEP EMS Medical commander และ EMS Director workshop 2563

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียนบน EMS director course สำหรับ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2563 ในรูปแบบ Online

ขอให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ศึกษาวิดีโอแนะนำหลักสูตรทุกคน:

การปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2563

เนื้อหาการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2563 ในรูปแบบ online

ประกอบด้วย:

 1. วิดีโอ แนะนำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (TCEP)
 2. วิดีโอ การฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 3. วิดีโอ การใช้งาน TCEP application

ขอแสดงความยินดีกับ วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉินที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๓

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ปีการสอบ 2563

ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอแจ้งกำหนดการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๖๓ ดังไฟล์แนบ

Pages