คู่มือการสอบ short answer (SAQ) ปีการสอบ 2567 [updated 25 พ.ค. 2567]

ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร ปีการสอบ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567

ผู้ชนะการนำเสนอวิจัย อันดับ 1 ของแต่ละห้อง จะได้รับเชิญไปนำเสนอในงานประชุมของวิทยาลัย AMTCEP ในเดือน ตุลาคม 67 และ เมื่อยอมรับที่จะนำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าว

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Prehospital care fellowship) พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2566)

การสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำปีการสอบ 2567

555

การรับสมัครเพื่อขอรับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2567

กำหนดการ

วันที่ กำหนดการ
๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านที่เว็บไซต์แพทยสภา
๑ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บันทึก แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการสมัครที่ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

กำหนดการคัดเลือก

วันสอบคัดเลือก สถาบันรายงานผลการคัดเลือกให้วฉท.

Pages