ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทางานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ฉบับที่ ๔

อาศัยความตามข้อ ๑๑(๓) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทางานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับดังกล่าวและตามที่คณะผู้บริหารมอบหมาย รวมทั้งช่วยดาเนินกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ในวาระของคณะผู้บริหาร ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามระเบียบวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ว่าด้วย โครงสร้าง การจัดองค์กร และการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจการที่อยู่ในวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของวิทยาลัย แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้