[PhEM Fellowship] ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ปีการสอบ 2567

คู่มือการสอบภาคทฤษฎี ปีการสอบ 2567

คู่มือการสอบ short answer (SAQ) ปีการสอบ 2567

ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร ปีการสอบ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567

ผู้ชนะการนำเสนอวิจัย อันดับ 1 ของแต่ละห้อง จะได้รับเชิญไปนำเสนอในงานประชุมของวิทยาลัย AMTCEP ในเดือน ตุลาคม 67 และ เมื่อยอมรับที่จะนำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าว

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ. 2567-2569

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Prehospital care fellowship) พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2566)

Pages