คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ปีการสอบ 2563

ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอแจ้งกำหนดการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๖๓ ดังไฟล์แนบ

กำหนดการงานนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี

การนำเสนอผลงานวิจัย
● นำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษ
● ไฟล์ที่ใช้นำเสนอ:ต้องเป็น นามสกุล .pptx หรือ .ppt เท่านั้น
● ระยะเวลารวม 10 นาที แบ่งเป็น:
o เวลานำเสนอ 8 นาที
o เวลาซักถาม 2 นาที

*** แพทย์ประจำบ้านที่จะนำเสนอ ต้องส่งสไลด์ (pptxหรือ ppt เท่านั้น) ล่วงหน้าทุกคน ***
แพทย์ประจำบ้านตรวจสอบ ชื่อ และลำดับการนำเสนอ
ตรวจสอบ ชื่อ ห้องและลำดับการนำเสนอ ที่นี่

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ตามที่แพทยสภากำหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓คณะผู้บริหาร วฉท. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

การอบรม EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียบน EMS director course สำหรับปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ Online

กำหนดการ

  • เปิด 16 กันยายน 2562 - 30 เมษายน 2563
  • ทำข้อสอบ EMS commander ภายใน 31 ม.ค. 2563
  • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

Pages