TCEP EMS Medical commander และ EMS Director workshop 2563

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียนบน EMS director course สำหรับ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2563 ในรูปแบบ Online

ขอให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ศึกษาวิดีโอแนะนำหลักสูตรทุกคน:

กำหนดการ

 • เปิดให้ลงทะเบียน 1 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563
 • ทำข้อสอบ EMS commander ภายใน 30 กันยายน 2563
 • ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ลักษณะของบทเรียน

เป็น Online lecture ทั้งหมด 12 หัวข้อ

การประเมินผล และเกณฑ์การผ่านการอบรม

 • เมื่อเรียนครบ 12 หัวข้อ แพทย์ประจำบ้านจะสามารถเข้าไปทำข้อสอบ Post test examination
 • เกณฑ์ผ่าน 80% โดยมีโอกาสสอบได้ทั้งหมด 2 ครั้ง
 • ต้องทำการสอบให้ผ่านภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

อัตราค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าสมัครเรียนสำหรับ TCEP EMS commander course

ขั้นตอนการสมัครอบรม EMS commander online course และเลือกรอบ EMS director workshop

 1. สมัครบัญชีผู้ใช้ระบบ e-learning - กรอกข้อมูล แล้วกดบันทึก
  • จะมี e-mail ยืนยันตัวตน ให้กดยืนยันจาก link ใน e-mail
 2. ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในหัวข้อ ข้อมูลฝึกอบรม ให้ครบถ้วน
 3. สมัคร TCEP EMS commander course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ใช้ enrollment key: > TCEPEMS2563
 4. ลงทะเบียนเลือกรอบ EMS director workshop จากรอบที่เปิดจำนวน 3 รอบ (ไม่เกิน 60 คน/รอบ) สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง 31 มกราคม 2564
  1. 18-19 กุมภาพันธ์ 64
  2. 4-5 มีนาคม 64
  3. 15-16 มีนาคม 64
 5. เข้าดูเนื้อหา
 6. ทำข้อสอบ (เกณฑ์การผ่าน 80%) เมื่อผ่านเกณฑ์แล้วจึงมีสิทธิ์เข้าอบรม EMS director workshop (ลงทะเบียน)