คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี ปีการสอบ ๒๕๖๗

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบ ภาคทฤษฎี ประจำปีการสอบ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น
ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้มีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ สอบผ่านการสอบ ภาคทฤษฎี จำนวน ๑๒๑ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านการสอบ Short Answer Essay ปีการสอบ ๒๕๖๗

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบ Short answer essay ประจำปีการสอบ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้มีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ สอบผ่านการสอบ Short answer essay จำนวน ๑๑๘ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

ขอแสดงความยินดีกับวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๗

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านการสอบ Short answer essay ปีการสอบ ๒๕๖๖

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบ Short answer essay ประจำปีการสอบ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้มีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ สอบผ่านการสอบ Short answer essay จำนวน ๑๑๔ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๖๖

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการสอบ ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้มีมติให้มีผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๒๑ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

Pages