คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

โครงการฝึกเวชหัตถการกู้ชีพขั้นสูง Resuscitative Procedure Course 2563-64

ในปีการศึกษา 2563-64 เปิดอบรม Resuscitative Procedures Course สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยเรียน Lecture ผ่าน ระบบ Video online และมีตารางการจัด Workshop ดังนี้

TCEP EMS Medical commander และ EMS Director workshop 2563

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียนบน EMS director course สำหรับ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2563 ในรูปแบบ Online

ขอให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ศึกษาวิดีโอแนะนำหลักสูตรทุกคน:

การปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2563

เนื้อหาการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินชั้นปีที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2563 ในรูปแบบ online

ประกอบด้วย:

  1. วิดีโอ แนะนำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (TCEP)
  2. วิดีโอ การฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  3. วิดีโอ การใช้งาน TCEP application

ขอแสดงความยินดีกับ วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉินที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๓

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ปีการสอบ 2563

ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอแจ้งกำหนดการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๖๓ ดังไฟล์แนบ

กำหนดการงานนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี

การนำเสนอผลงานวิจัย
● นำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษ
● ไฟล์ที่ใช้นำเสนอ:ต้องเป็น นามสกุล .pptx หรือ .ppt เท่านั้น
● ระยะเวลารวม 10 นาที แบ่งเป็น:
o เวลานำเสนอ 8 นาที
o เวลาซักถาม 2 นาที

*** แพทย์ประจำบ้านที่จะนำเสนอ ต้องส่งสไลด์ (pptxหรือ ppt เท่านั้น) ล่วงหน้าทุกคน ***
แพทย์ประจำบ้านตรวจสอบ ชื่อ และลำดับการนำเสนอ
ตรวจสอบ ชื่อ ห้องและลำดับการนำเสนอ ที่นี่

Pages