งานวิจัย

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567

ผู้ชนะการนำเสนอวิจัย อันดับ 1 ของแต่ละห้อง จะได้รับเชิญไปนำเสนอในงานประชุมของวิทยาลัย AMTCEP ในเดือน ตุลาคม 67 และ เมื่อยอมรับที่จะนำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าว

การประเมินผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพื่อการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสือนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2565

การลงทะเบียนเข้าระบบส่งงานวิจัย

 1. Login เข้าระบบ
 2. Enrol เข้า Emergency Medicine Research 2565 (enrolment key: research2022)

การส่งหัวข้องานวิจัย

 1. Login เข้าระบบ
 2. เข้า Emergency Medicine Research 2565

การนำเสนอวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

ข้อมูลทั่วไป

 • จัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 – 16.00 น
 • นำเสนอผ่านระบบ https://zoom.us/ โดย แบ่งออกเป็น 10 ห้อง ตามหัวข้อวิจัยให้เวลานำเสนอ งานวิจัยละ 10 นาที โดยแบ่งเป็นนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 8 นาทีและตอบคำถาม 2 นาที
 • ผู้นำเสนอและกรรมการ ลงทะเบียนกับกรรมการกลางในแต่ละห้อง ณ เวลาเริ่มต้น 8.30 น หรือ 12.30 น และอยู่ในห้องตลอดการนำเสนอ เริ่มนำเสนอจริง 9.00 น และ 13.00 น
 • ผู้สนใจ สามารถเข้าออกห้องได้ตลอดเวลา โดยกรรมการจะปิดไมค์ และ อนุญาตให้เฉพาะกรรมการประจำห้องเป็นผู้ซักถาม

เกณฑ์การตัดสิน การนำเสนอวิจัย

  ประกาศเรื่อง รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ ที่ผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน”

  ตามที่ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้มีการให้แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ ๓ ส่งผลงานการวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย ไปเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นั้น บัดนี้ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอผลงานวิจัย และตรวจผลงานของแพทย์ ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีแพทย์ที่ได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” จำนวน ๑๕๓ คน และ มีแพทย์ที่ได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ไม่ผ่าน” จำนวน ๔ คน โดยแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีรายชื่อ

  ขอเชิญเสนอชื่อ ผลงานวิจัย และชื่อนักวิจัย เพื่อรับคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น 2563

  เรียนสมาชิกสามัญวิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฯ ทุกท่าน

  ขอเรียนเชิญองค์กรของท่านเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับรางวัล:

  1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
  2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 (โดยใช้ผลงานวิจัยปี 2562)

  ทั้งนี้คณะกรรมการได้แนบเกณฑ์และแบบเสนอชื่อตามแนบกรอกโดยการพิมพ์หรือลายมือชื่อที่ชัดเจน โดยส่งใบสมัครนี้มาที่อีเมลล์ research@tcep.or.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

  ขอแสดงความนับถือ อนุกรรมการวิจัย ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

  ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ที่ ๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ ที่ผลงานวิจัยผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน”

  ตามที่ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้มีการให้แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ ๓ ส่งผลงานการวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย ไปเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นั้น บัดนี้ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอผลงานวิจัย และตรวจผลงานของแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีแพทย์ที่ได้รับการประเมินขั้นสุดท้ายว่า “ผ่าน” ทั้งหมดจำนวน ๑๔๖ คน โดยแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีรายชื่อ ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร ปีการสอบ ๒๕๖๓ ได้

  กำหนดการนำเสนองานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2561: 22 ก.พ. 2562

  แนวทางการนำเสนอผลงานวิจัย

  • นำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษ
  • ไฟล์ที่ใช้นำเสนอ:
  • ต้องเป็น นามสกุล .pptx เท่านั้น
  • ระยะเวลานำเสนอ รวม 10 นาที แบ่งเป็น:
   • เวลานำเสนอ 8 นาที
   • เวลาซักถาม 2 นาที

  ส่ง Abstract ภาษาอังกฤษ: 24 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562:

  Pages