[EMERGENT] ขยายเวลาการเปลี่ยนลำดับการสมัครสำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร รพ.นครพิงค์เชียงใหม่

ด่วนมาก

เรียน แพทย์ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

เนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค ทำให้รายชื่อสถาบันฝึกอบรมที่ใช้การสมัครจากเว็บของแพทยสภาตกหล่นไป ได้แก่ รพ.นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศักยภาพ ตำแหน่ง

 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการสมัครเลือกสถาบันฝึกอบรม ทางวิทยาลัยจึงขอประกาศให้ผู้สมัครทุกท่านทราบว่า วฉท.จะขยายระยะเวลาในการเลือกสถาบันฝึกอบรม เฉพาะ ผู้ที่ต้องการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น เป็นวันที่ พฤศจิกายน 2560

 

โดยผุ้ที่ต้องการเลือกโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้สมัครที่ไม่ต้องการเลือกโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ)

 

1. ส่ง Email แจ้ง ชื่อนามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ส่งกลับมายัง tcep.tmc@gmail.com ภายในวันที่ พฤศจิกายน 2560

 

2. ดำเนินการแก้ไขลำดับการเลือกแพทย์ประจำบ้าน ในเว็บ www.tcep.or.th ภายในวันที่ พฤศจิกายน 2560

 

3. ทางวิทยาลัยจะออกเอกสารแจ้งท่านอย่างเป็นทางการทาง email เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นสมัครที่สถาบันที่ท่านได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ทั้ง อันดับ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และจะดำเนินการแจ้งเตือนให้ท่านดำเนินการพิมพ์ใบสมัครฉบับแก้ไขแล้วจากแพทยสภา เพื่อลงนามเป็นเอกสารฉบับจริงส่งให้สถาบันที่ท่านได้รับการคัดเลือกต่อไป

 

ขอภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้

 

ภุมรินทร์  แซ่ลิ่ม

รองเลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย