คำถามที่พบบ่อยในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1

25 ตุลาคม 2560

คำถามที่พบบ่อย

1. ต้องส่งเอกสารหลักฐานตัวจริงมาที่วิทยาลัย ตามใบสมัครของแพทยสภาหรือไม่

ตอบ ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆมาที่ วฉท. แต่ให้ upload ข้อมูลลงในเว็บไซต์

ทางวิทยาลัยขออภัยในความผิดพลาดที่ทำให้ผู้สมัครเกิดความสับสน ขอชี้แจงดังนี้ เนื่องจากใบสมัครของแพทยสภานั้น เป็นเอกสารการสมัครฉบับเดิมของปีการฝึกอบรม 2560 ซึ่งกระบวนการในการสมัครแตกต่างออกไปจากปีการฝึกอบรมนี้ ทำให้ท้ายเอกสาร มีข้อความ"ให้ส่งเอกสารมายังวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" ส่งผลให้มีเอกสารของผู้สมัครสูญหายและการตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน

ในปีนี้ ทางวิทยาลัยจึงออก "ประกาศ" ให้ผู้สมัครดำเนินการ upload สำเนาลงในเว็บไซต์ของวิทยาลัย และให้ผู้สมัครเก็บตัวจริงไว้ เพื่อนำไปยื่นสมัครที่สถาบันฝึกอบรมที่ได้เลือกไว้ตามลำดับ เพื่อให้สถาบันดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครให้ครบถ้วนก่อนเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ที่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และส่งแพทยสภาดำเนินการต่อไป

2. หลักฐานต่างๆที่ upload แล้ว ทางวิทยาลัยจะดำเนินการส่งต่อให้สถาบันต่างๆอย่างไร

ตอบ หลักฐานที่ดำเนินการ upload แล้ว วิทยาลัยจะเปิดให้สถาบันที่ผู้สมัครเลือก เข้าถึงข้อมุลต่างๆของผู้สมัครได้จากฐานข้อมูลของวิทยาลัย โดยไม่ต้องส่งหลักฐานไปทาง email ของผู้รับผิดชอบของแต่ละสถาบันอีก ยกเว้น จะมีประกาศอื่นจากสถาบันฝึกอบรม เช่น บางสถาบันอาจต้องการผลสอบภาษาอังกฤษ หรือ ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของสถาบันเอง ผู้สมัครต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันตามเอกสารแนบท้ายประกาศด้วยตนเอง

3. หนังสือ Recommendation จะให้แกะซองส่งเลยหรือไม่

ตอบ ผู้สมัครสามารถ upload หน้าซองลงในเว็บไซต์ และเก็บตัวจริงไว้ยื่นวันคัดเลือกก็ได้

4. หลักฐานผลคะแนน ศรว. ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ทาง ศรว. ทำให้ไม่่ทัน เพราะมีผู้สมัครมาขอหลักฐานจำนวนมากจะทำอย่างไร

ตอบ *ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน* ทางวิทยาลัยประสาน ศรว. ได้ความว่า ผลคะแนนจะได้ภายใน 15 วันหลังยื่นขออนุมัติ ดังนั้น ให้ผู้สมัครดำเนินการยื่นขอผลคะแนนก่อน เพื่อนำผลตะแนนที่ได้มาใช้ในการพิจารณาตัดเลือกของแต่ละสถาบันต่างๆ และเว้นว่างการ upload ข้อมูลดังกล่าว ถัายังไม่มีหลักฐาน

กรณีมีคำถามเพิ่มเติม ผู้สมัครที่ดำเนินการลงทะเบียนกับ วฉท. แล้ว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว https://tcep.or.th/forum