[EMERGENCY] เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1.1 สถาบันลำดับที่ 2

เรียน ผู้สมัคร

 

ตามที่ท่านได้ดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม รอบที่ 1.1 ทางวิทยาลัยขอประกาศให้ผู้สมัครตามรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านในสถาบันฝึกอบรมลำดับที่ 2 ตามที่่ท่านได้เลือกไว้ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานที่ที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ภุมรินทร์  แซ่ลิ่ม

รองเลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

Image: