การประชุมวิชาการประจำปีแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 Annual Conference of Thai Emergency Physicians (ACTEP) 2017

The Role of Extra Corporoeal-CPR by Associate Professor Ryuzo Abe, M.D., Ph.D., Chiba university, Japan

ACTEP2017 Program

 

ด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตรัฉุกเฉินสำหรับแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2559 (ACTEP: Annual Conference of Thai Emergency Physicians 2017 ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดของตารางการประชุมวิชาการประจำปี 2559 มาด้วย (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tcep.or.th/ACTEP2017 และ Scientific Program)

โดยผู้ที่ร่วมโครงการฯ ดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ

Program highlights

The Role of Extra Corporoeal-CPR by Associate Professor Ryuzo Abe, M.D., Ph.D., Chiba university, Japan

[ปิดรับลงทะเบียน]

การลงทะเบียน Early bird ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

หลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

  • 6500 บาท / ท่าน 
Image: 
The Role of Extra Corporoeal-CPR by Associate Professor Ryuzo Abe, M.D., Ph.D., Chiba university, Japan
ACTEP2017 Program